loader image
Batıkent, Yenimahalle Ankara 0312 257 22 98 ve 0530 243 01 63 info@simayozelegitim.com
0

Bedensel Yetersizlik

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER

1.       SEREBRAL PALSİ

SerebralPalsi (SP) şeklinde kısaltılan bu durum gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı, duruş ve harekette bozukluklara yol açan nörogelişimsel bir problem olarak bilinir.

 SP, beyinde veya vücutta etkilenen bölgeye göre sınıflandırılır.

a.       Spastik tip SerebralPalsi

b.      Diskinetik tip SerebralPalsi

c.       Ataksik tip SerberalPalsi

Serebralpalsi tanısı konan çocukta görülen bulguların şiddeti çocuğun etkilenim durumuna göre farklılık gösterir. Bu nedene her çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı oluşturulması gereklidir.

2.       DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMALARI

 Doğum sırasında, boyun omurlarının arasından çıkarak kola giden sinirlerin yaralanması sonucu bebeğin kolunda farklı şiddetlerde felç oluşturan durumdur. Büyük oranda tek taraflı görülür, bazen çift kolda da olabilir.

**Doğumsal BrakiyalPleksus Yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon çocuk doğar doğmaz başlamalı ve süreci cerrahi öncesi ve sonrasında mutlaka devam etmelidir.

3.     OMURİLİK KAPANMA DEFEKTLERİ (SPİNA BİFİDA,MENİNGOMİYELOSEL)

 Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır.

4.      NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR- SİNİR VE KAS HASTALIKLARI

Nöromusküler Hastalıklar, hareket sisteminin en önemli unsurlarından olan kaslarda oluşturduğu yaygın ve ilerleyici zayıflık, eklemlerde ve omurgada hareketsizliğe bağlı görülen şekil bozuklukları, omurgada skolyoz, solunum kaslarının etkilenmesinden kaynaklı olarak da solunum problemleri görülmektedir. Bu özellikleri nedeniyle nöromusküler hastalıklar oluşturduğu fonksiyonel yetersizlikler nedeniyle rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine gereksinim duyan ve desteklenmesi gereken hastalıklar arasında yer almaktadır.

Nöromusküler hastalıklarda rehabilitasyon, tanı konulduktan sonra hemen başlar.

  Tüm hastaları kapsayan tek bir program yoktur, program her bir hasta ve ailenin gereksinimlerine göre özelleştirilmelidir.

SpinalMuskülerAtrofiler (SMA)

DuchenneMuskülerDistrofi (DMD)

BeckerMuskülerDistrofi (BMD)

 Olarak kabaca sınıflandırılabilir.

**Nöromüsküler hastalıklar genellikle ilerleyici karakteristik gösterirler. Eğitim, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarındaki temel hedef mevcut kapasiteyi korumak olmalıdır.

5.       MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN DEJENERATİF, NÖROMETABOLİK VE GENETİK KÖKENLİ HASTALIKLAR

Nörometabolik hastalıklar daha çok yeni doğanlarda ve bebeklerde görülen önemli bir grup hastalıktır. Bu hastalık gruplarında yaygın nörolojik semptomlar ve işaretler ile özellikle nöbetler görülmektedir. Semptomların başlangıcı normal ya da normale yakın büyüme ve gelişimden sonra görülür.


DIKKAT EKSIKLIĞI VE HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU(DEHB) OLAN BIREYLER

Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik olarak isimlendirilen üç temel belirti kümesinden oluşan nörogelişimsel bir bozukluktur.

 DEHB belirtileri, aileler ve öğretmenler tarafından “tembellik”, “yaramazlık” ya da “şımarıklık” olarak tanımlanır. Birçok anne baba dürtüsel bir çocuğun “istese davranışlarını kontrol edebileceğini” düşünür ve bu nedenle çocuğa ağır cezalar verir. DEHB, çocuğun bilerek yaptığı bir davranış sorunu değildir, tıbbi bir tanıdır.

Tıbbi tanılama, Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri tarafından yapılır. Eğitsel tanılama ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) yetkilidir.

DIL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ OLAN BIREYLER

Dil ve konuşma terimlerinin birbiri yerine kullanılma eğilimi olsa da bu iki terim birbirinden oldukça farklıdır. Dil, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. ‘Dil’ dendiğinde akla yalnızca sözel dil (konuşma) gelmemelidir; yazı ve işaret kullanımı da dildir. Konuşma ise duygu ve düşüncelerimizi içeren zihinsel temsillerimizin belirli kurallar çerçevesinde gerekli organlar yardımıyla fiziksel olarak üretildiği sistemdir. Bir çocuk duygu ve düşüncelerini aktarmak için gerekli dil bilgisine sahip olabilir fakat konuşma organları (dil, dudak vb.) işlevini gerektiği şekilde yerine getiremediğinde çocuk konuşamayabilir. Diğer yandan, başka bir çocuk konuşma organları işlevini kusursuz yerine getirdiği hâlde dil gelişimindeki aksaklıklar nedeniyle konuşamayabilir ya da her ikisi de aynı anda görülebilir. Bu durum Dil ve Konuşma Bozuklukları olarak adlandırılmaktadır.

1.AKICILIK BOZUKLUKLARI

 Akıcı bir konuşma için belirli bir zamanda, belirli bir miktar sesi, herhangi bir olağan dışı çaba olmadan üretmek ve bu üretim esnasında uygun olmayan duraksamaların olmaması gerekmektedir. Akıcılık bozuklukları, kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma (takifemi) olarak ikiye ayrılmaktadır.

2. DIL BOZUKLUKLARI

 Bir çocuğun başkalarının söylediklerini anlamakta (alıcı dil) veya duygularını, düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta (ifade edici dil) yaşadığı güçlük dil bozukluğu olarak adlandırılmaktadır.

3. EDINILMIŞ DIL BOZUKLUKLARI

Çeşitli nedenlerden dolayı sahip olunan dil, iletişim, biliş becerilerinin birinde ya da daha fazlasında gözlenen kayıplarla karakterize, kalıtsal ya da doğuştan olmayan güçlüklere edinilmiş dil bozuklukları (EDB) denir.

4. KONUŞMA SESI BOZUKLUKLARI

Konuşma Sesi Bozuklukları (KSB), konuşma seslerini üretmede, algılamada ve/ veya dili kurallarına uygun bir şekilde kullanmada yaşanan güçlükler sonucu konuşma anlaşılırlığının etkilenmesidir.


5.      MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Hastalık ve hasara bağlı olarak konuşmayı işlemleme sürecinde meydana gelen motor planlama veya konuşma bileşenlerinin bir ya da daha fazlasının etkilenmesiyle ortaya çıkan nöromotor problemler motor konuşma bozukluğu (MKB) olarak adlandırılmaktadır.

MKB, dizartri ve edinilmiş apraksi olarak ikiye ayrılmaktadır.


6.      SES BOZUKLUKLARI

Normal ses; kişinin sesinin kalite, tizlik, yükseklik özellikleri açısından yaşına, cinsiyetine ve fiziksel görünümüne uygun olmasıdır. Bu özelliklerin birinde ya da birkaçında meydana gelen bozukluklar ses bozukluğu olarak adlandırılır.


OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BIREYLER

Otizm sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik ile sınırlı ve yineleyici davranış, ilgi ve etkinliklerle kendini gösteren ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur.

Günümüzde Otizmin bilinen tek tedavisinin eğitim olduğu belirtilmektedir. Bu da Otizm tanısı olan çocukların uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesini gerektirmektedir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama başlığında da söz edildiği gibi Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından otizm tanısı olan çocukların özel eğitim okuluna, özel eğitim sınıfına ya da kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilebilir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BIREYLER

Özel öğrenme güçlüğü genel olarak normal ya da normalüstü zekâ seviyesine sahip olunmasına rağmen akademik alanlarda ciddi problemler yaşanması şeklinde tanımlanmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara zekâ testleri uygulandığında genellikle zekâ seviyeleri normal sınırlar içinde çıkmaktadır. Bazı durumlarda bu çocuklar normalin üstünde zekâ puanına sahip olup özel yetenekli bile olabilmektedir

ZIHINSEL YETERSIZLIĞI OLAN BIREYLER

Zihinsel yetersizlik, hem zihinsel işlevde bulunma hem de pek çok günlük kavramsal, sosyal ve pratik becerileri içeren uyumsal davranışlarda önemli ölçüde sınırlılıklarla tarif edilen ve 18 yaşından önce ortaya çıkan bir yetersizliktir.

Zihinsel yetersizlik tanısı, çocuğun ortalamanın altında zihinsel işleve sahip olması, zekâ testleri ile ölçülen zekâ puanının 70 ZB altında olması, buna ek olarak en az iki uyumsal becerisinde anlamlı sınırlılıkların olması iletişim, öz bakım, günlük yaşam, kendini yönetme ya da kişiler arası ilişkiler gibi beceri alanlarında en az iki ya da daha fazlasının sınırlı olması ve bu sınırlılıkların 18 yaşından önce ortaya çıkması ile konulur.


Bir Eğitmen ya da Uzmanla İletişime Geçebilirsiniz

Simay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Uzmanlarla iletişime geçebilir sorularınızı cevaplayabiliriz.

Eğitmenlere yazın?